Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
 • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Informacje dla firm odbierających odpady

Wielkość tekstu:


 I .Obowiązki firmy w zakresie odbioru odpadów komunalnych

pdfWykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łęczyce

pdfInformacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

pdfInformacja dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne

pdfWykaz Przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej

pdfInformacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

 

II. Wpis do rejestru działalności regulowanej

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Łęczyce prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Łęczyce. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

WYTYCZNE:

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ POWINIEN ZAWIERAĆ:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada
 4. określenie rodzaju odebranych odpadów komunalnych

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych art. 14 ust. 2,
 2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości o następującej treści:

Oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 )

 Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

POBIERZ:

pdfWniosek o wykreślenie do Rejestru Działalności Regulowanej
pdfOświadczenie do wniosku o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej

pdfWniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej

 

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Łęczyce dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.
Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Łęczyce (pokój nr 10) lub poniżej w plikach do pobrania.

 

III. Obowiązek sprawozdawczy

Wzory sprawozdań udostępnione są na stronie : Ministerstwa Środowiska (LINK)

 

Na przedsiębiorców prowadzących działalność zarówno w przedmiocie odbierania odpadów, jak też w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nałożono szeroko pojęte obowiązki w zakresie sprawozdawczości.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na przedsiębiorców obowiązek składania sprawozdań, których celem ma być przede wszystkim dostarczenie Gminie informacji niezbędnych dla sprawowania kontroli nad funkcjonowaniem całości systemu gospodarki odpadami.

Zarówno przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jak również tych działających w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązuje sporządzanie kwartalnych sprawozdań przekazywanych wójtowi (art. 9n oraz art. 9o u.c.p.g.). Obowiązki sprawozdawcze nałożone na  przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych dotyczą zarówno tych, z którymi gmina zawarła umowy na świadczenie wskazanych usług, jak i przedsiębiorców, którzy nie działają na podstawie tak zawartej umowy. Druga grupa obejmuje te podmioty, które odbierają odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych.

Sprawozdania mają obowiązek złożyć także przedsiębiorcy, którzy de facto nie świadczą usług w zakresie odbierania odpadów, ale wpisani są do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez gminę (art. 9b ust. 2 u.c.p.g.). Analogiczny obowiązek sprawozdawczy dotyczy podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (art. 7 ust. 1 pkt.2 u.c.p.g.). Odpowiednie pozycje w sprawozdaniach tych podmiotów zawierać wówczas będą wartości zerowe. (zgodnie z art. 9n ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Skutki złożenia sprawozdania po terminie

Podmioty, które przekazują sprawozdania po ustawowym terminie podlegają karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień powstałego opóźnienia.
Ponadto regulacje wskazane w art. 9xa ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazują, że podmioty, które przekazują sprawozdania sporządzone w sposób nierzetelny podlegają karze pieniężnej w wysokości od 200 do 500 zł jeżeli sprawozdanie zostanie poprawione lub uzupełnione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5 000 zł.


WAŻNE !

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Łęczyce informuje, iż zgodnie z
art. 9n ust. 1 Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań. Zgodnie z art. 9n ust. 2 sprawozdanie należy przekazywać Wójtowi w terminie do końca miesiąca następującego po upływie pólrocza, którego dotyczy.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech