Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Wycinka drzew

Wielkość tekstu:

 

PRZEPRASZAMY ZA BRAK INFORMACJI NA TEMAT OGÓLNYCH ZASAD WYCINKI DRZEW -

ZAKŁADKA W TRAKCIE AKTUALIZACJI !!!

 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY  ZMIANY, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ OD 1 STYCZNIA 2017 R. DOTYCZĄCYCH  WYCINKI DRZEW

NA NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH

 
Od 1 stycznia 2017r.nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (oba w/w warunki muszą być spełnione jednocześnie). Powyższe, wynika z art. 83f ust. 1, pkt. 3a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy  o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. z 2016r., poz. 2249), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017r. nowelizująca ustawę z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
Oznacza to, że osoby fizyczne mogą usuwać bez zezwolenia ze swojej nieruchomości prawie każde drzewo (patrz poniżej), bez względu na jego obwód i gatunek, jeżeli usunięcie to dokonywane jest na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Jeśli chodzi o wycinkę krzewów - właściciel nieruchomości nie musi występować o zgodę na usunięcie krzewu z terenu swojej nieruchomości, jeżeli powierzchnia usuwanego krzewu (lub skupiska krzewów) nie przekracza 25 m2, a jednocześnie usunięcie krzewu dokonywane jest na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Od 1 stycznia br. zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów nie jest także wymagane w przypadku usuwania drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
 
Nowe przepisy nie oznaczają jednak braku jakichkolwiek ograniczeń w usuwaniu drzew i krzewów.
 
Oto kilka przykładów obostrzeń w tym zakresie:
  1. zezwolenie musi nadal być uzyskiwane, gdy nieruchomość stanowi własność podmiotów innych niż osoby fizyczne np. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a także gdy nieruchomość stanowi własność osoby fizycznej, a usunięcie dokonywane jest na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  2. jeżeli zasięg prac związanych z usunięciem drzewa będzie wiązał się z zabronionym oddziaływaniem na chronione gatunki roślin, zwierząt lub grzybów - przed usunięciem drzewa należy uzyskać zezwolenie na odstępstwa od zakazów (organem właściwym w tej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska „RDOŚ” / Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska „GDOŚ”);
  3. zezwolenie jest także wymagane, jeżeli nieruchomość lub zieleń rosnąca na danej nieruchomości jest objęta ochroną konserwatorską - wówczas wycinkę drzewa należy poprzedzić uzyskaniem stosownego zezwolenia konserwatora zabytków;
  4. w parkach krajobrazowych i na obszarach chronionego krajobrazu może obowiązywać, o ile wynika to z uchwały sejmiku, zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych   i nadwodnych, jeżeli działania te nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
  5. nie można usuwać drzew i krzewów objętych ochroną na mocy innych przepisów np. pomników przyrody (przed planowanym usunięciem takiego drzewa Rada Gminy musi podjąć stosowną uchwałę o zniesieniu ochrony pomnikowej).
Takich wyjątków od reguły może być o wiele więcej, dlatego każdy przypadek usunięcia drzewa powinien być rozpatrywany indywidualnie !

Pamiętajmy, że ochrona przyrody jest obowiązkiem każdego mieszkańca, dlatego też prosimy o rozważne podejmowanie decyzji w sprawie wycinki. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na obecność zwierząt bytujących w koronach drzew usuwanych, ale także rosnących w bliskim sąsiedztwie - hałas, obecność ludzi mogą wypłoszyć bytujące na sąsiednich drzewach zwierzęta.
 
Zaleca się usuwanie drzew i krzewów dokonywać poza okresem lęgowym ptaków czyli od 16 października do końca lutego.
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z Gabrielą Szmidtke – inspektorem ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Łęczyce, tel. 58 674 46 37.
 
W załączniku przedstawiamy najczęściej zadawane po wprowadzeniu zmian pytania w zakresie wycinki drzew: docPOBIERZ ZAŁĄCZNIK
 
Link na stronę  Regionalne Dyrekcji Ochrony Środowiska -Zmiany w ochronie drzew i krzewów

 

 


OKRES LĘGOWY PTAKÓW

Urząd Gminy Łęczyce informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. (Dz. U. z 2011r., Nr 237, poz. 1419) w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, od 1 marca do 15 października obowiązuje okres lęgowy ptaków.
W związku z powyższym wszelkie czynności, związane z usuwaniem drzew  i krzewów powinny odbywać się poza tym terminem tj. od 16 października do końca lutego.
Jeżeli zajdzie konieczność usunięcia drzew lub krzewów w okresie ochronnym, przed przystąpieniem do prac, należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość występowania  w obrębie i bliskim sąsiedztwie usuwanych roślin gatunków chronionych ptaków, odbywających lęgi. W przypadku stwierdzenia powyższego, należy drzewa lub krzewy usunąć poza okresem lęgowym.
Usuwanie roślin poza okresem lęgowym ma na celu zminimalizowanie wpływu przeprowadzanych zabiegów na biologię zwierząt i ich siedliska.
Brak lęgów w obrębie drzew lub krzewów i ich bliskim sąsiedztwie, powinien być stwierdzony przez osobę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje np. ornitologa.

 

Kliknij i słuchaj Powered By GSpeech