Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
 • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Main Menu

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach
Wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej ePUAP
obywatel.gov.pl - sprawdź, jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez internet
Strona internetowa Powiatu Wejherowskiego

Oczyszczalnie ścieków

Wielkość tekstu:

 

pdfInformacja w sprawie zgłoszenia zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

docFormularz zgłoszenia do ewiddencji zbironików bezopdływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków


 

pdfWniosek o o udzielenie dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

 

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA
NA BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Dnia 28 listopada 2011r. Uchwałą NR XV/95/2011 Rada Gminy Łęczyce przyjęła Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łęczyce o następującym brzmieniu:

§ 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej osobom fizycznym, niebędącym przedsiębiorcami, na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/dobę, na terenie gminy Łęczyce. Regulamin dopuszcza możliwość dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości powyżej 7,5 m3/dobę - w przypadku wniosków, składanych przez wspólnoty oraz grupy mieszkańców.

§ 2.1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, posiadające tytuł prawny do nieruchomości, położonych  w znacznej odległości od zwartej zabudowy, gdzie podłączenie do sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, a które na nieruchomościach tych nie prowadzą działalności gospodarczej.  W przypadku nieruchomości stanowiących współwłasność, wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację inwestycji.

2. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, mające uregulowane należności podatkowe od posiadanych  w gminie Łęczyce nieruchomości.

3. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się osoby, których budynki mieszkalne położone są na terenie uzbrojonym w sieć kanalizacji sanitarnej oraz na obszarach, na których jest planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej w okresie najbliższych 5 lat.

4. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, służących do odprowadzania ścieków z obiektów budowlanych, zlokalizowanych na terenie gminy Łęczyce.

5. Dotacji celowej nie podlega:

 • koszt zakupu pojedynczych elementów, składających się na przydomową oczyszczalnię ścieków,
 • koszt robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę,
 • koszt demontażu zbiorników bezodpływowych, szamb, dołów gnilnych,
 • koszt sporządzenia dokumentacji technicznej,
 • koszt związany z zakupem gruntów,
 • koszt obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych.

6. Dofinansowanie nie będzie udzielane na inwestycją, związaną z budową przydomowej oczyszczalni ścieków, której realizacja miała miejsce przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu.

7. Dofinansowanie z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków można uzyskać tylko jeden raz dla danej nieruchomości.

§ 3. 1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łęczyce wraz z wykazem niezbędnych dokumentów,  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Kolejność realizacji następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Gminy w Łęczycach. Za kompletny, uważa się wniosek zgodny pod względem formalnym i zawierający wszystkie niezbędne załączniki. W przypadku, gdy złożony wniosek nie będzie kompletny Wójt Gminy Łęczyce, wezwie wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 14 dni. Nie uzupełnienie wniosku w powyższym terminie spowoduje jego odrzucenie.

3.W przypadku, gdy wnioskodawca zrezygnuje z dofinansowania wymagane będzie jego pisemne oświadczenie.

4.Wnioski rozpatrzone a niezrealizowane w danym roku, z powodu braku środków finansowych  w budżecie gminy, przechodzić będą do realizacji w pierwszej kolejności w roku następnym, w którym to zostanie zawarta stosowna umowa o przyznanie dotacji.

§ 4. 1. Wójt Gminy Łęczyce powołuje Komisję d/s rozpatrywania złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, której to Komisji zadaniem jest:

 • sprawdzanie zgodności złożonych wniosków z wymaganiami niniejszego Regulaminu,
 • przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, na podstawie której Komisja protokolarnie stwierdzi wiarygodność danych przedstawionych we wniosku – wzór protokołu stwierdzającego wiarygodność danych przedstawionych we wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 • sporządzenie protokołów z kolejnych wizji lokalnych w terenie, związanych udzieleniem dofinansowania,
 • sporządzenie końcowego protokołu odbioru przedsięwzięcia, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

2. Po sprawdzeniu, że wniosek jest kompletny i spełnia wymogi formalne oraz kryteria ustalone w niniejszym Regulaminie oraz po sporządzeniu protokołu stwierdzającego wiarygodność danych przedstawionych we wniosku, Wójt Gminy Łęczyce zawiadamia wnioskodawcę o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i ustalonym terminie podpisania umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej.

§ 5.Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały oraz końcowego protokołu odbioru przedsięwzięcia, o którym mowa w § 4.1. pkt 4, sporządzonego przy udziale Komisji powołanej przez Wójta oraz wnioskodawcy.

§ 6.1. Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść do 50% udokumentowanych fakturami lub/i rachunkami kosztów budowy jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, obsługującej jedno gospodarstwo domowe, jednak nie więcej niż 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

2. Maksymalna wysokość dofinansowania dla wspólnot mieszkaniowych oraz grupy mieszkańców może wynieść do 50% udokumentowanych fakturami lub/i rachunkami kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i może być krotnością kwoty 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w zależności od liczby włączających się pojedynczych gospodarstw domowych.

§ 7. 1. Po zakończeniu zadania inwestycyjnego, zatwierdzonego do dofinansowania wnioskodawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić Wójta Gminy Łęczyce o wykonaniu przedsięwzięcia, zgodnie ze zgłoszeniem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. W ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia Wójtowi Gminy Łęczyce zakończenia robót, w terminie uzgodnionym z wnioskodawcą, Komisja dokona oględzin inwestycji sporządzając z tej czynności końcowy protokół odbioru.

§ 8.1. Rozliczenie dotacji celowej ze środków, pochodzących z budżetu gminy, nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia końcowego odbioru zadania inwestycyjnego i przedstawienia w Urzędzie Gminy Łęczyce dokumentów, potwierdzających jego realizację.

2. Szczegółowe przeznaczenie dotacji celowej oraz sposób rozliczenia zadania i dokumentów wymaganych do rozliczenia dotacji określa umowa.

3. Wójt Gminy Łęczyce lub Komisja ma prawo kontroli inwestycji, objętej dofinansowaniem, na każdym jej etapie, sporządzając na tę okoliczność protokół, o którym mowa w § 4.1. pkt. 3.

§ 9. W przypadku stwierdzenia wydatkowania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, Wójt Gminy Łęczyce wzywa wnioskodawcę do zwrotu dofinansowania wraz z ustawowymi odsetkami, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęczyce.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech