Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
 • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Main Menu

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach
Wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej ePUAP
obywatel.gov.pl - sprawdź, jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez internet
Strona internetowa Powiatu Wejherowskiego

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Łęczyce

Wielkość tekstu:

Naszym Celem jest inicjowanie działań na rzecz kreowania właściwych postaw mieszkańców gminy wobec uzależnień i przemocy.

Jednym z działań prowadzonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zapewnienie dostępu do konsultacji i poradnictwa specjalistów. Odbywa się to poprzez organizowanie punktów konsultacyjnych, w ramach których psycholog, terapeuta, pedagog, radca prawny, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzielają bezpłatnej pomocy oraz porad psychologicznych i prawnych.

Z porad tych mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Łęczyce nie tylko osoby uzależnione, ale każdy kto odczuwa potrzebę rozmowy i wsparcia.

 

Certyfikat - Samorząd Przyjazny Rodzinie

DANE TELEADRESOWE

 • Punkt konsultacyjny zorganizowany jest w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
 • Adres: ul. Długa 42b
 • tel.: 58 678 96 04, kom 602 59 51 59
 • mail: gkrpaleczyce@wp.pl

Dyżury:

Poniedziałek od godz.14:00 do godz. 17.00
Wtorek od godz. 14.15 do godz. 18.00
Środa od godz. 14.00 do godz.17.00
Czwartek od. godz. 16.00 do godz. 17.30
Piątekod. godz. 14.00 do godz. 17.00

Pełnomocnik Wójta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: Grzegorz Hordziejko - tel. 58 678 96 04, tel. kom. 602 595 159

Niebieska linia dla ofiar przemocy: 801 12 00 02

BROSZURY I PORADNIKI


W ramach GKRPA działają 3 zespoły:

 • ds. podejmowania czynności zmierzających do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie odwykowym,
 • ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Łęczyce, w ramach zadań
:

 • Przyjmuje zgłoszenia o przypadkach nadużycia alkoholu i wzywa te osoby na rozmowę w celu motywowania do leczenia , jeżeli ich zachowanie w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od pracy albo zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.
 • Kieruje osoby nadużywa jące alkohol do psychologa lub psychiatry o wydanie opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego. Podejmuje działania zmierzające do orzeczenia przez Sąd zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu lub narkotyków obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 • Wydaje opinie w sprawach zgodności lokalizacji i ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy oraz kontroluje przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń.
 • Przy realizacji zadań, współpracuje z placówkami lecznictwa odwykowego, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, placówkami pomocy społecznej, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się problematyką z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy.
 • Nie bądźmy więc obojętnymi świadkami, korzystajmy z możliwości, jakie daje nam prawo, bez udziału społeczeństwa zadania Komisji nie będą mogły być w pełni realizowane bo w tym przypadku nawe tnajlepsze przepisy, najlepiej wyszkoleni urzędnicy i stróże prawa niewiele zdziałają przy zezwoleniu społeczeństwa na łamanie prawa czy braku reakcji


Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zdecydowana większość przypadków zaobserwowanej przemocy w rodzinie ma związek z alkoholem. Pomaganie ofiarom przemocy to element systemu rozwiązywania problemów alkoholowych i rzeczywistego wspierania rodziny w kryzysie. Inicjatywa powstania Zespołu Interdyscyplinarnego zrodziła się z potrzeby niesienia wszechstronnej pomocy przy współudziale specjalistów różnych dziedzin.

Dotychczasowe działania, podejmowane w pojedynkę przez pracowników socjalnych, pedagogów, kuratorów, terapeutów, czy psychologów nie zawsze pozwalały na właściwe zareagowanie i rozwiązanie różnorodnych problemów z jakimi borykała się rodzina.

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest ograniczenie zjawiska patologii społecznej poprzez wspólne działanie osób reprezentujących różne podmioty na terenie gminy Łęczyce zajmujące się problematyką dziecka i rodziny. Zwiększą one efektywność podejmowanych czynności interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistnienia problemu. Prowadzić to ma do odtworzenia oraz wzmocnienia funkcji rodziny.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele podmiotów, którzy zajmują się pomocą rodzinie i mogą mieć wpływ na poprawę jej sytuacji. W skład zespołu wchodzą przedstawiciel opieki społecznej, przedstawiciel ochrony zdrowia, przedstawiciel policji, przedstawiciele ze szkół, kurator rodzinny ds. rodziny i nieletnich, pielęgniarka środowiskowa, przedstawiciele Caritasów, przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Skład zespołu nie jest stały i zależy od problemu występującego w rodzinie.

Zespół może być powołany na pisemny wniosek przedstawiciela każdego podmiotu zajmującego się pomocą osobom i rodzinom, w sytuacji, kiedy dotychczas podejmowane działania nie prz ynoszą oczekiwanych rezultatów. „Wszyscy możemy pomóc”  - każdy z nas może mieć wpływ na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wystarczy przerwać „zmowę milczenia” wobec zjawiska przemocy domowej.

Dzięki właściwej i odpowiedzialnej reakcji otoczenia instytucje zajmujące się pomaganiem osobom uwikłanym w mechanizm przemocy mogą dotrzeć do osób, które tej pomocy potrzebują. Jeżeli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy w rodzinie, widzisz dziecko krzywdzone przez dorosłych możesz powiadomić o tym Komisariat Policji, Gminą Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej, szkołę lub Zespół Interdyscyplinarny d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający przy OPS Łęczycach.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech