Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
 • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W ROZŁAZINIE

Wielkość tekstu:
Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie, ul. Długa 21, ogłasza zapotrzebowanie na stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze pełnego etatu na czas określony (na zastępstwo- planowany okres około 1 roku).
Po okresie zastępstwa możliwość zatrudnienia na stanowisku administracyjnym.
 
Zakres obowiązków na stanowisko główny księgowy:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki  na podstawie dokumentów zatwierdzonych przez dyrektora jednostki,
 • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki,
 • dokonywania wstępnej kontroli zgodności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jednostki,
 • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków bankowych jednostki wydanych przez dyrektora jednostki.
 
Do obowiązków głównego księgowego należy w szczególności:
 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości jednostki i gospodarki finansowej jednostki,
 • analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji  jednostki,
 • dokonywanie kontroli dokonywania operacji gospodarczych oraz sprawdzanie prawidłowości i legalności ich udokumentowania,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, wydawanych przez dyrektora jednostki.
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych w sposób zabezpieczający je przed niedozwolonymi zmianami , nieupoważnionym    rozpowszechnieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych  sprawozdań, bilansów i zestawień,
 • naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności,
 • dokonywanie potrąceń od należności, terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych,
 • prowadzenie ewidencji dla ZUS, podatkowej itp., przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 
Wymagania niezbędne:
W zakresie wykształcenia i stażu pracy spełnienie przynajmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
 
 • Ukończone jednolite ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe.
 • Ukończona policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz praktyka w księgowości.
 • Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub posiadanie certyfikatu księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
 
Wymagania dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo - budżetowych.
 • Znajomość programów finansowo - księgowych jednostek budżetowych.
 • Znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych.
 • Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.
 • Znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystania unijnych środków finansowych na realizację różnych programów.
 • Znajomość programu księgowego (pożądany GRAVIS), znajomość programów bankowych, Microsoft, EXCEL oraz znajomość internetu.

Warunki pracy i płacy:
 • rodzaj umowy: umowa na czas określony / na zastępstwo,
 • miejsce pracy: Zespół Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie, ul. Długa 21,

Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny i CV.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i odpowiedni staż pracy.
 • Zaświadczenie o niekaralności.

Miejsce składania dokumentów:
Zespół  Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie, ul. Długa 21, sekretariat szkoły

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech