Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

OGŁOSZENIA O NABORACH LGD

Wielkość tekstu:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Informacja o naborze nr 4/2018
 
a) termin składania wniosków o udzielenie wsparcia
12 stycznia 2018 r. – 30 stycznia 2018 r.
b) miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia
Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”, ul. Józefa Wilczka 7, 84-242 Luzino (I piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
c) forma złożenia wniosku
Wniosek należy złożyć na obowiązującym dla danego naboru formularzu. Wnioski składa się bezpośrednio w Biurze LGD (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz wniosek w wersji elektronicznej (2 sztuki).
d) forma wsparcia,
ryczałt
e) zakres tematyczny,
Tworzenie nowych przedsiębiorstw (w ramach zakresu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).
f) warunki udzielenia wsparcia
- złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
- zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
- zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy w PROW na lata 2014-2020,
- uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji – 10 pkt.
g) wysokość pomocy:
50 000,00 zł.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”. Operacja współfinansowana ze
środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
h) kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji,
stanowią Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków.
i) Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia
j) limit dostępnych środków,
400 000,00 zł.
k) Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz :
● wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
● wzór formularza biznesplanu,
● wzór formularza wniosku o płatność,
● wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy,
● Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 LGD „Kaszubska Droga”,
● kryteria dostępu oraz kryteria wyboru operacji przez LGD oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,
● lista wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru znajdują się w biurze Lokalnej
Grupy Działania „Kaszubska Droga” ul. Józefa Wilczka 7, 84-242 Luzino oraz na stronie www.kaszubskadroga.pl
 
W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy biura LGD „Kaszubska Droga”
ul. Józefa Wilczka 7
84-242 Luzino
tel. 668 521 941
tel. 668 522 476
biuro@kaszubskadroga.pl
 
 

 

Informacja o naborze nr 5/2018
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020
 
a) planowany termin składania wniosków o udzielenie wsparcia
12 stycznia 2018 r. – 30 stycznia 2018 r.
b) miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia
Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”, ul. Józefa Wilczka 7, 84-242 Luzino (I piętro),
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
c) forma złożenia wniosku
Wniosek należy złożyć na obowiązującym dla danego naboru formularzu. Wnioski składa się bezpośrednio w Biurze LGD (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz wniosek w wersji elektronicznej (2 sztuki).
d) formy wsparcia,
refundacja kosztów
e) zakres tematyczny,
Rozwój dotychczas istniejących przedsiębiorstw (w ramach zakresu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).
f) warunki udzielenia wsparcia
- złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
- zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
- zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy w
PROW na lata 2014-2020,
- uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji – 11 pkt.
g) wysokość pomocy:
do 300 000,00 zł., w wysokości maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych
h) kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, stanowią Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”. Operacja współfinansowana ze
środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
i) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, stanowią Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków
j) limit dostępnych środków,
813 000,00 zł.
k) Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
● wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
● wzór formularza biznesplanu,
● wzór formularza wniosku o płatność,
● wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy,
● Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 LGD „Kaszubska Droga”,
● kryteria dostępu oraz kryteria wyboru operacji przez LGD oraz zasady przyznawania
punktów za spełnienie danego kryterium wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,
● lista wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru znajdują się w biurze Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” ul. Józefa Wilczka 7, 84-242 Luzino oraz na stronie www.kaszubskadroga.pl
 
W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy biura LGD „Kaszubska Droga”
ul. Józefa Wilczka 7
84-242 Luzino
tel. 668 521 941
tel. 668 522 476
biuro@kaszubskadroga.pl
 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech